Algemene voorwaarden van de
Agentschap M HOCH 3
Eigenaar Berthold Blesenkemper
(Stand 23, oktober 2014)

 

§1 bereik

(1) Voor alle contracten voor leveringen en diensten tussen M HOCH 3 en zijn cliënt zijn de volgende Algemene Voorwaarden (AV) uitsluitend van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

(2) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant alsmede wijzigingen en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door M HOCH 3 schriftelijk zijn aanvaard.

§2-services en plaatsing van bestellingen

(1) M HIGH 3 levert diensten en werkt op het gebied van journalistiek, public relations / public relations, digitale marketing en digital signage. Basis van de zakelijke relatie is het respectieve consultingcontract, waarin de omvang van de diensten en de vergoeding worden vastgelegd. De aard van de diensten en werken in detail komt voort uit het concept ontwikkeld door M HOCH 3, geschreven aanbod, schriftelijke voorstellen voor maatregelen of schriftelijke individuele bestellingen.

(2) De klant bevestigt bindende offertes schriftelijk (brief, e-mail). De klant ontvangt een orderbevestiging per e-mail na ontvangst van de bestelling. Met deze orderbevestiging wordt de bestelling als geaccepteerd beschouwd en wordt het consultingcontract afgesloten. Deze orderbevestiging is bepalend voor de leverdatum, zolang het contract zelf geen individuele voorschriften bevat.

(3) Updates en wijzigingen van aanbiedingen en bestellingen worden door beide partijen schriftelijk vastgelegd en vormen als aanvullende overeenkomst een onderdeel van de contractuele relatie tussen ons en de klant. De klant heeft niet het recht om de contractuele diensten eenzijdig te wijzigen.

(4) Alle extra kosten die worden gemaakt als gevolg van wijzigingen door de klant, worden in rekening gebracht als extra service tegen het afgesproken uurtarief.

(5) Voor speciale behoeften zullen we externe serviceproviders toevoegen. In dit geval blijft de zakelijke relatie bestaan ​​tussen ons en de klant, tenzij anders overeengekomen.

§3 compensatie, extra kosten, externe kosten

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal M HOCH 3 rekeningen verrekenen met de werkelijke kosten op basis van de overeengekomen uurtarieven.

(2) Citaten en berekeningen zijn niet bindend. Een overschrijding van de voorlopige berekening of de kostenraming van meer dan 20-percentage wordt aan de klant getoond.

(3) Kosten van derden voor de betrokkenheid van fotografen, grafisch ontwerpers, webontwerpers, drukkers of derden, evenals advertenties, enz. wordt aangerekend aan de klant met een extra opslag van 15 procent, tenzij de klant deze kosten rechtstreeks betaalt.

(4) extra kosten zoals kosten voor telefoon, fax, verzending, exemplaren u. § moeten afzonderlijk worden betaald tegen bewijs als en tenzij anders uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(5) Reiskosten worden vergoed 0,50 € / km tenzij anders overeengekomen in het contract.

§4 Betaling en vervaldag / recht van retentie en eigendomsvoorbehoud

(1) Alle prijzen van onze services zijn exclusief BTW op het huidige tarief van 19 procent.

(2) Onze aanspraak op betaling van de prijs doet zich voor elke individuele service voor zodra deze door ons is verstrekt. Alle door ons geleverde diensten, die niet uitdrukkelijk worden vermeld zoals overeengekomen in de prijs, zijn nevendiensten, die afzonderlijk worden betaald. We hebben het recht om vooruitbetalingen van de klant te eisen.

(3) Betalingen moeten onmiddellijk na het voltooien van de factuur worden betaald.

(4) De klant is ook in gebreke zonder een herinnering van onze kant, als hij de betaling niet binnen 14 dagen na de vervaldatum van de factuur doet. In aanvulling op de dan verschuldigde rente op achterstallige betalingen, is een herinneringsvergoeding van 5,00 € plus btw verschuldigd vanaf de derde herinnering.

(5) Tot de volledige afwikkeling van de beweringen van M HOCH 3 heeft M HOCH 3 een recht van retentie. Geleverde goederen en diensten blijven eigendom van M HOCH 3 tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

(6) De klant heeft alleen recht op verrekening en inhouding van soortgelijke claims als deze wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Voor ongelijke claims is een retentierecht beperkt tot claims uit dezelfde contractuele relatie.

§5 levertijden en datums

(1) Overeengekomen prestaties of leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk zijn gemarkeerd als bindende termijnen.

(2) Het niet voldoen aan een benoeming geeft de klant alleen het recht om zijn rechten uit hoofde van de wet te doen gelden indien hij ons een redelijke respijtperiode heeft verleend.

§6-samenwerking, verplichting tot samenwerking

(1) M HOCH 3 en de klant verbinden zich tot een coöperatieve, doelgerichte samenwerking.

(2) Voor zover M HOCH 3 documentatie of informatie van de klant nodig heeft om zijn contractuele verplichtingen na te komen, zal hij deze tijdig schriftelijk opvragen. De klant verbindt zich ertoe alle beschikbare informatie en materialen door te geven die nodig zijn voor de vervulling van de taken die worden verondersteld om het doel van het contract onverwijld te bereiken.

§7 geheimhoudingsclausule, loyaliteit

(1) We hebben de plicht om de vertrouwelijkheid te handhaven van alle operationele, zakelijke en persoonlijke zaken die ons tijdens onze activiteit zijn geworden. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van het contract en kan alleen schriftelijk door de klant worden geannuleerd. Bovendien zijn wij verplicht om de verstrekte documenten zorgvuldig te bewaren met het oog op het raadplegen van activiteiten en om deze te beschermen tegen inspectie door derden. De zorgplicht en vertrouwelijkheid is ook van toepassing als de samenwerking niet tot stand komt.

(2) M HOCH 3 streeft ernaar om objectief advies te bieden dat uitsluitend gericht is op de doelstellingen van de klant. Dit betreft met name vragen over het gebruik van technieken en de selectie van derde bedrijven en personen door het agentschap.

§8 copyright, gebruiksrecht

(1) Alle auteursrechten en exploitatierechten aan de set-up door M HIGH 3 producten lichamen blijven met M HIGH 3 als de schepper, tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk verleend. Reproductie en exploitatie of gebruik van welke aard dan ook, ongeacht welk medium, buiten de commissie, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van M HOCH 3. De uitbreiding van gebruiksrechten of gebruiksrechten, met name nieuwe voorwaarden, of gebruik van de producten met andere media is alleen toegestaan ​​in het kader van de afgifte van een nieuw contract.

(2) In aanvulling op het bovenstaande blijven alle rechten op concepten die aan de klant worden overhandigd in het kader van het initiëren van het contract onbeperkt met M HOCH 3. Als de bestelling niet wordt geplaatst, moeten alle ontwerpen worden teruggestuurd naar M HOOG 3 of op verzoek worden vernietigd. Elk ander gebruik van de ontwerpen in zijn geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm is verboden voor de klant. § 106 ff. Auteursrechtwet wordt uitdrukkelijk vermeld.

(3) Indien de klant als onderdeel van de orde M HIGH 3 eigen materialen (afbeeldingen, tekst, geluid samples, etc.) beschikbaar zijn, het garandeert dat deze materialen zijn vrij van rechten, of dat het noodzakelijk is voor de realisatie van het herstel project en gebruiksrechten voor de klant zonder beperking. Op verzoek van M HOCH 3 moet de klant de overeenkomstige vrijgave-verklaringen van de auteursrechthebbenden verstrekken. De opdrachtgever biedt M HIGH 3 onherroepelijk vrij van alle aanspraken van derden in onbeperkte hoeveelheden, met inbegrip van de proceskosten. Alle materialen van de cliënt door M HIGH 3 gehouden na voltooiing van de opdracht, wordt de toepassing volgens de klant ofwel geretourneerd of vernietigd.

§9 aansprakelijkheid

(1) M HOOG 3 verzendt sjablonen (teksten, afbeeldingen, enz.) Naar de klant voor goedkeuring in het concept. Hij moet de ingediende concepten bekijken. Als de klant de sjabloon vrijgeeft, aanvaardt hij de enige aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de ontwerpen.

(2) M HOCH 3 is aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van schuld. Voor lichte nalatigheid is M HOCH 3 uitsluitend aansprakelijk op grond van de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet, vanwege de verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid of vanwege het letsel van aanzienlijke contractuele plichten. De vordering tot schadevergoeding wegens de licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische, te voorziene schade, voor zover niet aansprakelijk voor letsel aan leven, ledemaat of gezondheid. M HOCH 3 is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en agenten. Garantieclaims en vorderingen tot schadevergoeding van de zijde van de klant ten opzichte van ons vervallen binnen één jaar.

(3) De opdrachtgever M HIGH 3 vrij van aanspraken van derden, indien M HIGH 3 heeft gehandeld op uitdrukkelijk verzoek van de klant, hoewel ze hem hun gegronde bezorgdheid over de ontvankelijkheid van het beroep heeft verteld.

(4) M HOCH 3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of te laat uitvoeren van contractuele verplichtingen indien deze het gevolg zijn van oorzaken van overmacht of oorzaken buiten de macht van het kantoor.

(5) De beoordeling van de juridische situatie, met name op het gebied van auteursrechten, concurrentie, handelsmerken, octrooirechten en merkenrecht, is niet de taak van M HOCH 3. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, is M HOCH 3 derhalve niet aansprakelijk voor de juridische toelaatbaarheid van de inhoud en / of het ontwerp van de werkresultaten. Hetzelfde geldt voor aansprakelijkheid voor fouten die het gevolg zijn van documenten die door de klant zijn overhandigd.

§10 klacht

(1) Klachten tegen de hoeveelheid en / of de kwaliteit van een levering, voor zover het zogenaamde open gebreken betreft, moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden gemeld.

(2) In geval van verborgen gebreken moet de schriftelijke klacht onmiddellijk worden gedaan bij ontdekking van het gebrek, maar uiterlijk binnen één jaar na ontvangst van het voorwerp van het contract; de wettelijke verjaringstermijnen blijven onveranderd. De bewijslast dat het een verborgen gebrek is, komt tegemoet aan de klant. Als de klant een consument is in de zin van § 13 BGB, is § 476 BGB van toepassing.

(3) voor legitieme conclusies reparatie of vervanging, naar keuze van de opdrachtgever, tenzij hij een consument volgens § 13 BGB; anders worden de verkiezingen door ons gemaakt. Zijn we tot reparatie of vervanging kan en § 439 para. 3 BGB recht op herstel of vervanging te weigeren of er een vertraging van herstel of vervanging gedurende een redelijke termijn, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, of als de nalevering of reparatie twee keer mislukt, heeft de klant recht te kiezen zich terug te trekken uit de overeenkomst of vragen om een ​​overeenkomstige vermindering van de koopprijs.

(4) Indien de wettelijke bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen (§§ 474 ff. BGB), met name met betrekking tot het beroep aansprakelijkheid (§§ 478 ff. BGB) missen de wettelijke eisen niet een een-jaar garantie van toepassing.

(5) De juridische gevolgen van een schending van de inspectieverplichting en het melden van gebreken (volgens § 377 HGB) blijven onverminderd van kracht.

(6) aanspraken op vergoeding van de klant, om welke juridische reden dan ook, met inbegrip van schending van de rechten die voortvloeien uit de verplichting en de onrechtmatige daad zijn uitgesloten, tenzij het invoeren van een verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, in gevallen van aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid, omdat letsel aan leven, lichaam of gezondheid of wegens contractbreuk.

(7) De vordering tot schadevergoeding wegens schending van contractuele verplichtingen is beperkt tot typische te voorziene schade als de limiet niet wordt uitgesloten dat een andere reden voor opzet of grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of de gezondheid.

(8) Retourzendingen die niet gebaseerd zijn op een herroepingsrecht van de klant in het kader van zijn garantierechten worden alleen geaccepteerd met onze voorafgaande toestemming. Als dit niet het geval is, kunnen we weigeren om het te accepteren.

(9) Een garantie die verder gaat dan de wettelijke garantie wordt door ons niet verleend.

§11 gegevensbescherming

(1) De persoonlijke gegevens van de koper die rechtstreeks of via derden bekend worden als onderdeel van de zakelijke relatie, worden door ons opgeslagen in een automatisch bestand en verwerkt voor zakelijke transacties (verwijzing naar de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens).

(2) De klant stemt ermee in dat persoonlijke informatie over hem rechtstreeks wordt verwerkt of door derden die door ons bekend worden.

§12 beëindiging

(1) Beëindiging van bestellingen moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Annulering en annulering zijn ook van toepassing op doorlopende opdrachten als beëindiging.

(2) Tenzij anders is overeengekomen, kan het contract worden beëindigd aan het einde van de subprojectfasen die in het projectplan zijn geïdentificeerd in het geval van een schikking op basis van vaste prijzen voor secties van subprojecten. Het recht op buitengewone beëindiging blijft ongewijzigd.

§13 Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen vervangen de ongeldige of ongeldige bepalingen door effectieve bepalingen die het economisch belang dat de partijen wensen het dichtst benaderen.

§14 Plaats van uitvoering en jurisdictie

(1) Plaats van uitvoering is de zetel van ons bureau in Bocholt.

(2) De bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect tussen ons en de klant geschillen die de plaatselijk bevoegde voor ons hoofdkantoor in Bocholt rechtbank overeengekomen, indien de overeenkomst partner is een koopman, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds.