Ogólne warunki
Agencja M HOCH 3
Właściciel Berthold Blesenkemper
(Stan na 23 października 2014 r.)

 

§1 Obszar działania

(1) W przypadku wszystkich umów na dostawy i usługi między firmą M HOCH 3 a jej klientem obowiązują wyłącznie poniższe warunki ogólne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

(2) Odmienne warunki handlowe klienta, a także zmiany i uzupełnienia do niniejszych warunków są ważne tylko wtedy, gdy i w takim zakresie, w jakim zostaną pisemnie uznane przez M HOCH 3.

§2 Usługi i składanie zamówień

(1) M HOCH 3 oferuje usługi i prace z zakresu dziennikarstwa, public relations, marketingu cyfrowego i digital signage. Podstawą stosunków handlowych jest odpowiednia umowa doradcza, w której zapisany jest zakres usług i wynagrodzenie. Szczegółowy rodzaj usług i prac wynika z koncepcji opracowanej przez M HOCH 3, pisemnej oferty, pisemnych propozycji środków lub pisemnych indywidualnych zamówień.

(2) Klient potwierdza wiążące oferty na piśmie (list, e-mail). Po otrzymaniu zamówienia klient otrzymuje mailem potwierdzenie zamówienia. Z tym potwierdzeniem zamówienia uznaje się, że zamówienie zostało przyjęte, a umowa doradcza zawarta. To potwierdzenie zamówienia ma decydujące znaczenie dla terminu dostawy, chyba że sama umowa zawiera odrębne uregulowania.

(3) Aktualizacje i zmiany ofert i zamówień są określane na piśmie przez obie strony i stanowią część stosunku umownego między nami a klientem jako dodatkowa umowa. Klient nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany usług objętych umową.

(4) Dodatkowe prace powstałe w wyniku zmian dokonanych przez klienta będą rozliczane jako usługa dodatkowa według uzgodnionej stawki godzinowej.

(5) W przypadku specjalnych potrzeb wzywamy zewnętrznych usługodawców. W takich przypadkach relacje biznesowe między nami a klientem nadal istnieją, chyba że uzgodniono inaczej.

§3 Wynagrodzenie, koszty dodatkowe, koszty zewnętrzne

(1) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, M HOCH 3 rozlicza się na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami.

(2) Kosztorysy i obliczenia nie są wiążące. Klient zostanie powiadomiony o przekroczeniu wstępnej kalkulacji lub kosztorysu o ponad 20 procent.

(3) Koszty zewnętrzne związane z zaangażowaniem fotografów, grafików, projektantów stron internetowych, drukarzy lub osób trzecich, a także reklam itp. zostaną przeniesione na klienta z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 15 procent, chyba że klient poniesie te koszty bezpośrednio.

(4) Dodatkowe koszty, takie jak wydatki na telefon, faks, pocztę, kopie itp. mają być opłacone oddzielnie za dowodem, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione.

(5) O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, zwrot kosztów podróży wynosi 0,50 EUR / km.

§4 Zapłata i termin płatności / prawo zatrzymania i zastrzeżenia własności

(1) Wszystkie ceny naszych usług nie zawierają ustawowego podatku VAT w wysokości 19%.

(2) Nasze prawo do zapłaty ceny przysługuje za każdą usługę z chwilą jej wykonania przez nas. Wszystkie nasze usługi, które nie zostały wyraźnie wskazane jako uzgodnione w cenie, są usługami dodatkowymi, za które płaci się osobno. Jesteśmy uprawnieni do żądania od klienta zaliczki.

(3) Płatności należy uregulować niezwłocznie po wystawieniu faktury.

(4) Klient zalega z opóźnieniem nawet bez ponaglenia z naszej strony, jeśli nie dokona płatności w ciągu 14 dni od daty wymagalności faktury. Oprócz odsetek za zwłokę, które stają się wymagalne, od trzeciego upomnienia będzie należna ryczałt za koszty ponaglenia w wysokości 5,00 EUR plus VAT.

(5) M HOCH 3 ma prawo zatrzymania do czasu całkowitego uregulowania roszczeń M HOCH 3. Dostarczone towary i wykonane usługi pozostają własnością M HOCH 3 do momentu całkowitej zapłaty należnej kwoty.

(6) Klient jest uprawniony do potrącenia i wstrzymania podobnych roszczeń tylko wtedy, gdy są one prawomocne lub są bezsporne. W przypadku nierównych roszczeń prawo zatrzymania jest ograniczone do roszczeń z tego samego stosunku umownego.

§5 Terminy i terminy dostaw

(1) Uzgodnione terminy wykonania lub dostawy nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące.

(2) Niedotrzymanie terminu upoważnia klienta do dochodzenia swoich ustawowych praw tylko wtedy, gdy wyznaczył nam rozsądny okres karencji.

§6 Współpraca, obowiązek współdziałania

(1) M HOCH 3 i klient zobowiązują się do współpracy, ukierunkowanej współpracy.

(2) O ile M HOCH 3 wymaga od klienta dokumentów lub informacji, aby móc wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, zwróci się o to na piśmie w odpowiednim czasie. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wszelkich dostępnych mu informacji i materiałów niezbędnych do wykonania zadań podjętych dla osiągnięcia celu zamówienia.

§7 klauzula poufności, umowa lojalnościowa

(1) Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw operacyjnych, biznesowych i prywatnych, na które zwrócimy uwagę w toku naszej działalności. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po wygaśnięciu umowy i klient może go odwołać wyłącznie na piśmie. Ponadto jesteśmy zobowiązani do starannego przechowywania dostarczonych dokumentów w celu konsultacji oraz do ochrony przed przeglądaniem przez osoby trzecie. Obowiązek zachowania ostrożności i poufności obowiązuje również wtedy, gdy nie dochodzi do współpracy.

(2) M HOCH 3 zobowiązuje się do udzielania obiektywnych porad ukierunkowanych wyłącznie na cele klienta. Dotyczy to w szczególności pytań związanych z wykorzystaniem technik i wyborem firm i osób trzecich przez agencję.

§8 Prawa autorskie, prawo do użytkowania

(1) Wszelkie prawa autorskie i prawa do eksploatacji produktów stworzonych przez M HOCH 3 należą do M HOCH 3 jako twórcy, chyba że zostały wyraźnie przekazane na piśmie. Powielanie i wykorzystywanie lub wszelkiego rodzaju użytkowanie, niezależnie od nośnika wykraczające poza zamówienie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy M HOCH 3. Rozszerzanie praw do eksploatacji lub użytkowania, w szczególności nowe wydania, lub używanie produktów z innymi mediami dozwolone tylko w ramach składania nowego zamówienia.

(2) Poza powyższym, wszelkie prawa do projektów, które zostały przedstawione lub przekazane klientowi w ramach zawarcia umowy pozostają bez ograniczeń po M HOCH 3. Jeśli zamówienie nie zostanie złożone, wszystkie projekty należy zwrócić do M HOCH 3 lub na żądanie zniszczyć. Jakiekolwiek inne wykorzystanie projektów w całości, w części lub w zmodyfikowanej formie jest zabronione przez klienta. Wyraźnie odsyła się do sekcji 106 i nast. Ustawy o prawie autorskim.

(3) Jeżeli klient w ramach zamówienia dostarczy M HOCH 3 własne materiały (obrazy, teksty, próbki dźwiękowe itp.), Gwarantuje, że materiały te są wolne od praw osób trzecich i że ich eksploatacja jest niezbędna do realizacji projektu i prawa użytkowania dla klienta bez ograniczeń. Na żądanie M HOCH 3 klient musi złożyć stosowne oświadczenia o zwolnieniu od właściciela praw autorskich. Klient nieodwołalnie zwalnia M HOCH 3 z wszelkich roszczeń osób trzecich w nieograniczonej wysokości, w tym z wszelkich kosztów prawnych. Wszystkie materiały klienta będą przechowywane przez M HOCH 3 po zakończeniu zamówienia, a następnie dokumenty zostaną zwrócone lub zniszczone zgodnie z zaleceniami klienta.

§9 Odpowiedzialność

(1) M HOCH 3 przesyła klientowi projekty (teksty, obrazy itp.) Do akceptacji. Ma to na celu zbadanie przedłożonych projektów. Jeśli klient udostępni szablon, ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność projektów.

(2) M HOCH 3 ponosi odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa zgodnie z przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niezależna od winy. Za niewielkie zaniedbanie firma M HOCH 3 ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt, z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie odszkodowawcze za nieznaczne niedbałe naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, chyba że odpowiedzialność wynika z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. M HOCH 3 odpowiada w takim samym stopniu za winę zastępców i przedstawicieli. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia odszkodowawcze klienta wobec nas przedawniają się w ciągu jednego roku.

(3) Klient zwalnia M HOCH 3 z roszczeń stron trzecich, jeżeli M HOCH 3 działał na wyraźne żądanie klienta, mimo że wyraził obiektywnie uzasadnione obawy dotyczące dopuszczalności środka.

(4) M HOCH 3 nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania lub spóźnione wypełnienie zobowiązań umownych, jeśli są one spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, na które agencja nie ma wpływu.

(5) Badanie stanu prawnego, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, konkurencji, znaków towarowych, patentów i znaków towarowych nie należy do M HOCH 3. W przypadku braku pisemnej umowy, M HOCH 3 nie ponosi zatem odpowiedzialności za prawną dopuszczalność Treść i / lub projekt wyników pracy. To samo dotyczy odpowiedzialności za błędy wynikające z dokumentów dostarczonych przez klienta.

§10 Zgłoszenie wad

(1) Reklamacje dotyczące ilości i / lub jakości dostawy, o ile są to tzw. Wady otwarte, należy zgłaszać nam pisemnie niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

(2) W przypadku wad ukrytych pisemną reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż rok po otrzymaniu przedmiotu umowy; ustawowe terminy przedawnienia pozostają nienaruszone. Ciężar udowodnienia, że ​​wada jest ukryta, spoczywa na kliencie. Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, zastosowanie ma § 476 BGB.

(3) W przypadku uzasadnionych reklamacji, dalsze ulepszenia lub dostawa zastępcza zostaną wykonane według uznania klienta, pod warunkiem, że jest on konsumentem w rozumieniu art. 13 BGB; w przeciwnym razie wybór należy do nas. Jeśli nie jesteśmy w stanie naprawić lub wykonać kolejnej dostawy lub, zgodnie z § 439 (3) BGB, mamy prawo odmówić naprawy lub wykonania kolejnej dostawy, lub jeśli późniejsze ulepszenie lub kolejna dostawa są opóźnione poza rozsądny okres, za który jesteśmy odpowiedzialni, lub jeśli kolejna dostawa lub naprawa nie powiodą się dwukrotnie, klient może według własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.

(4) O ile ustawowe przepisy dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych (§§ 474 i następne BGB), w szczególności w zakresie odpowiedzialności regresowej (§§ 478 i następne BGB), nie mają zastosowania z powodu braku wymogów prawnych, obowiązuje roczny okres gwarancji.

(5) Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku kontroli handlowej i powiadomienia (zgodnie z § 377 HGB) pozostają nienaruszone.

(6) Roszczenia odszkodowawcze klienta, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego oraz deliktu, są wykluczone, chyba że dojdzie do odpowiedzialności obligatoryjnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku odpowiedzialności za umyślne lub rażące niedbalstwo wynikające z Obrażenia życia, uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbek na zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

(7) Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że wyklucza się ograniczenie z innego powodu z powodu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

(8) Zwroty, które nie wynikają z prawa klienta do odstąpienia od umowy w ramach jego praw gwarancyjnych, będą przyjmowane tylko za naszą uprzednią zgodą. Jeśli tak nie jest, możemy odmówić przyjęcia tego.

(9) Nie udzielamy gwarancji wykraczającej poza rękojmię ustawową.

§11 Ochrona danych

(1) Dane osobowe kupującego, które stają się znane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich w kontekście stosunków handlowych, będą przez nas przechowywane w pliku automatycznym i przetwarzane w celu realizacji transakcji biznesowych (uwaga zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych).

(2) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które są znane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

§12 Wypowiedzenie

(1) Anulowanie zamówienia wymaga formy pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Cofnięcie i anulowanie również liczy się jako wypowiedzenie dla zleceń stałych.

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, zamówienie może zostać zakończone na koniec odcinków podprojektu przedstawionych w planie projektu przy fakturowaniu według stałych cen dla odcinków podprojektu. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

§13 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków będzie lub stanie się nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. Strony zastąpią nieskuteczne lub nieważne postanowienia takimi skutecznymi postanowieniami, które będą najbardziej zbliżone do celu gospodarczego zamierzonego przez strony.

§14 Miejsce wykonania i miejsce jurysdykcji

(1) Miejscem wykonania jest siedziba naszej agencji w Bocholt.

(2) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów powstałych bezpośrednio lub pośrednio między nami a klientem jest sąd miejscowy dla naszej siedziby w Bocholt, o ile kontrahentem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego.